HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

 • ماشین دریل سه مته گازوری پنوماتیک با پدال محک ماشین دریل سه مته گازوری پنوماتیک با پدال محک
 • دریل ستونی 13 میلیمتر رومیزی محک دریل ستونی 13 میلیمتر رومیزی محک
 • دریل ستونی 20 میلیمتر تکفاز آینهل همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی دریل ستونی 20 میلیمتر تکفاز آینهل همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی
 • دریل ستونی 25 میلیمتر تک فاز همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی آینهل دریل ستونی 25 میلیمتر تک فاز همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی آینهل
 • دریل ستونی 28 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک دریل ستونی 28 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی 25 میلیمتر 750 وات پایه بلند محک دریل ستونی 25 میلیمتر 750 وات پایه بلند محک
 • ماشین دریل و قلاویز ستونی پایه کوتاه سه فاز محک ماشین دریل و قلاویز ستونی پایه کوتاه سه فاز محک
 • دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند سه فاز محک دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند سه فاز محک
 • ماشین دریل و قلاویز ستونی پایه بلند سه فاز محک ماشین دریل و قلاویز ستونی پایه بلند سه فاز محک
 • دریل ستونی 16 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک دریل ستونی 16 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی16 میلیمتر 550 وات پایه بلند تک فاز محک دریل ستونی16 میلیمتر 550 وات پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی 16 میلیمتر 550 وات رومیزی محک دریل ستونی 16 میلیمتر 550 وات رومیزی محک
 • دریل ستونی 25 میلیمتر1100 وات پایه بلند تک فاز محک دریل ستونی 25 میلیمتر1100 وات پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی 28 میلیمتر رومیزی تک فاز محک دریل ستونی 28 میلیمتر رومیزی تک فاز محک
 • دریل 32 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک دریل 32 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند تک فاز محک
 • دریل ستونی 16 میلیمتر 500 وات آینهل دریل ستونی 16 میلیمتر 500 وات آینهل
 • دریل ستونی 13 میلیمتر250 وات محک دریل ستونی 13 میلیمتر250 وات محک
 • دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند سه فاز محک دریل ستونی 32 میلیمتر پایه بلند سه فاز محک
 • دریل ستونی 25 میلیمتر پایه بلند سه فاز همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی آینهل دریل ستونی 25 میلیمتر پایه بلند سه فاز همراه با گیره و سه نظام اتوماتیک فولادی آینهل
 • دریل ستونی 13 میلیمتر 400 وات آینهل دریل ستونی 13 میلیمتر 400 وات آینهل
 • دریل ستونی 16 میلیمتر رومیزی تک فاز محک دریل ستونی 16 میلیمتر رومیزی تک فاز محک