HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • ماشین دورکن 3200 میلیمتر 90 درجه سه فاز محک با ریل معمولی ماشین دورکن 3200 میلیمتر 90 درجه سه فاز محک با ریل معمولی
  • ماشین دورکن 3800 میلیمتر 45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی سه فاز محک ماشین دورکن 3800 میلیمتر 45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی سه فاز محک
  • ماشین دورکن 3200 میلیمتر 45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی سه فاز محک ماشین دورکن 3200 میلیمتر 45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی سه فاز محک
  • ماشین دور کن 2200 میلیمتر با تنظیم دستی سه فاز و تک فاز محک ماشین دور کن 2200 میلیمتر با تنظیم دستی سه فاز و تک فاز محک
  • ماشین دورکن 3200 میلیمتر45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی تک فاز محک ماشین دورکن 3200 میلیمتر45 درجه با ریل پیشرفته لوکوموتیوی تک فاز محک
  • ماشین دورکن 3200 میلیمتر 45 درجه با ریل معمولی سه فاز محک ماشین دورکن 3200 میلیمتر 45 درجه با ریل معمولی سه فاز محک