HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • ماشین شستشو فشار بالا150 بار -کارواش محک ماشین شستشو فشار بالا150 بار -کارواش محک
  • ماشین شستشوی فشار بالا - کارواش  ماشین شستشوی فشار بالا -  کارواش
  • ماشین شستشوی فشار بالا - کارواش ماشین شستشوی فشار بالا - کارواش
  • ماشین شستشو فشار قوی 100 بار 1400 وات محک - کارواش  ماشین شستشو فشار قوی 100 بار 1400 وات محک -  کارواش
  • ماشین شستشوی فشار بالای برقی 3 اسب تک فاز - کارواش ماشین شستشوی فشار بالای برقی 3 اسب تک فاز - کارواش
  • ماشین شستشوی فشار بالای سه فاز4 اسب - کارواش ماشین شستشوی فشار بالای سه فاز4 اسب - کارواش