HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • مکنده برقی 200 سه فاز محک با دو ورودی 100 میلیمتر مکنده برقی 200 سه فاز محک با دو ورودی 100 میلیمتر
  • مکنده برقی دوقلو سه فاز 300 با 3 ورودی 100 میلیمتر محک مکنده برقی دوقلو سه فاز  300 با 3 ورودی 100 میلیمتر محک
  • مکنده 100 محک مکنده 100 محک
  • مکنده 100 آینهل مکنده 100 آینهل
  • دمنده و مکنده الکتریکی با لوازم اضافی محک دمنده و مکنده الکتریکی با لوازم اضافی محک
  • مکنده برقی 200 تکفاز با دو ورودی 100 میلیمتر محک مکنده برقی 200 تکفاز با دو ورودی 100 میلیمتر محک
  • مکنده برقی دوقلو تکفاز 300 باسه ورودی 100 میلیمتر محک مکنده برقی دوقلو تکفاز 300 باسه ورودی 100 میلیمتر محک
  • دمنده و مکنده الکتریکی دور متخیر محک دمنده و مکنده الکتریکی دور متخیر محک