HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • اره عمود بر 750 وات حرفه ای اره عمود بر 750 وات حرفه ای
  • اره برقی همه کاره 650 وات آینهل اره برقی همه کاره 650 وات آینهل
  • اره عود بر 800 وات آینهل اره عود بر 800 وات آینهل
  • اره عمودبر 400 وات آینهل اره عمودبر 400 وات  آینهل
  • اره عمود بر 800 وات آینهل اره عمود بر 800 وات آینهل
  • اره عمودبر 650 وات آینهل اره عمودبر 650 وات آینهل