HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1050 وات محک میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1050 وات محک
  • میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1300 وات محک میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1300 وات محک
  • میکسر 1100 وات آینهل  میکسر 1100 وات آینهل
  • میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1600 وات آینهل میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1600 وات  آینهل
  • میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1400 وات آینهل میکسر رنگ و مصالح ساختمانی 1400 وات  آینهل
  • میکسر رنگ و مصالح ساختمانی دو محوره 1800 وات محک میکسر رنگ و مصالح ساختمانی دو محوره 1800 وات محک