HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

 • BT AG 2350 BT AG 2350
 • اره برقی دوبل 1200 وات 47 میلیمتر محک (TWIN CUTTER) اره برقی دوبل 1200 وات 47 میلیمتر محک (TWIN CUTTER)
 • فرز آهنگری 2500 وات نیمه حرفه ای با کیف محک فرز آهنگری 2500 وات نیمه حرفه ای با کیف محک
 • فرز سنگبری 2000 وات آینهل فرز سنگبری 2000 وات آینهل
 • فرز آهنگری 2350 وات آینهل فرز آهنگری 2350 وات آینهل
 • فرز سنگبری 2100 وات حرفه ای آینهل فرز سنگبری 2100 وات حرفه ای آینهل
 • فرز سنگبری 2100 وات دور متغیر نیمه حرفه ای محک فرز سنگبری 2100 وات دور متغیر نیمه حرفه ای محک
 • فرز آهنگری 2200 وات حرفه ای محک فرز آهنگری 2200 وات حرفه ای محک
 • فرز سنگ بری 2200 وات حرفه ای محک فرز سنگ بری 2200 وات حرفه ای محک
 • مرمر بر 110 میلیمتر 1450 وات محک مرمر بر 110 میلیمتر 1450 وات محک
 • فرز آهنگری 2300 وات حرفه ای آینهل فرز آهنگری 2300 وات حرفه ای آینهل