HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • رنده برقی دوراهه زن 900 وات آینهل رنده برقی  دوراهه زن 900 وات آینهل
  • سنباده تانکی 1200 وات آینهل سنباده تانکی 1200 وات آینهل
  • سنباده تانکی 720 وات آینهل سنباده تانکی 720 وات آینهل
  • سنباده چند منظوره 130 وات آینهل سنباده چند منظوره 130 وات آینهل
  • سنباده لرزان 300 وات آینهل سنباده لرزان 300 وات آینهل
  • سنباده چند منظوره 280 وات آینهل سنباده چند منظوره 280 وات آینهل
  • رنده دوراهه زن 850 وات آینهل رنده دوراهه زن 850 وات آینهل