HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • دریل سرکج 10 میلیمتر محک دریل سرکج 10 میلیمتر محک
  • دریل چکشی 1010 وات آینهل دریل چکشی 1010 وات آینهل
  • دریل چکشی گیربکسی حرفه ای 1050 وات آینهل دریل چکشی گیربکسی حرفه ای 1050 وات آینهل
  • دریل 10 میلیمتر دورمتغیر حرفه ای محک دریل 10 میلیمتر دورمتغیر حرفه ای محک
  • دریل چکشی 710 وات آینهل دریل چکشی 710 وات آینهل
  • دریل دستی با سه نظام 6.5 میلیمتر اتوماتیک دریل دستی با سه نظام 6.5 میلیمتر اتوماتیک
  • دریل چکشی ضربه ای و کیربکسی حرفه ای 750 وات آینهل دریل چکشی ضربه ای و کیربکسی حرفه ای 750 وات آینهل
  • پیجگوشتی برقی حرفه ای آینهل پیجگوشتی برقی حرفه ای آینهل
  • دریل چکشی 13 میلیمتر آینهل دریل چکشی 13 میلیمتر آینهل
  • دریل چکشی گیربکسی 1050 وات آینهل با سه نظام اضافه دریل چکشی گیربکسی 1050 وات آینهل با سه نظام اضافه