HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • اره گرد بر 165 میلیمتر آینهل اره گرد بر 165 میلیمتر آینهل
  • اره برقی دوبل 1200وات 47 میلیمترTwin cutter اره برقی دوبل 1200وات 47 میلیمترTwin cutter
  • اره مینی گردبر 500 وات با دور متغیر اره مینی گردبر 500 وات با دور متغیر
  • اره مرمر بر 110 میلیمتر 1450 وات صنعتی اره مرمر بر 110 میلیمتر 1450 وات صنعتی
  • اره گرد بر 190 میلیمتر لیزری حرفه ای آینهل اره گرد بر 190 میلیمتر لیزری حرفه ای آینهل
  • اره گردبر 165 میلیمتر حرفه ای آینهل اره گردبر 165 میلیمتر حرفه ای آینهل
  • اره گردیر 235 میلیمتر حرفه ای اره گردیر 235 میلیمتر حرفه ای
  • اره همه کاره برقی 650 وات آبنهل اره همه کاره برقی 650 وات آبنهل
  • اره گردبر 190 میلیمتر لیزری اره گردبر 190 میلیمتر لیزری