HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • سنباده زن چند منظوره محک سنباده زن چند منظوره محک
  • سنباده نواری و دیسکی محک سنباده نواری و دیسکی محک
  • دستگاه دیسک سنباده 300 میلیمتر محک دستگاه دیسک سنباده 300 میلیمتر محک
  • کارتک و سنباده برقی آینهل کارتک و سنباده برقی آینهل
  • دستگاه مینی دیسک 110 میلیمتر محک دستگاه مینی دیسک 110 میلیمتر محک
  • سنگ و تیز کن تک فاز محک سنگ و تیز کن تک فاز محک
  • سنباده دیسکی و نواری آینهل سنباده دیسکی و نواری آینهل