HAMMER

HAMMER

HAMMER

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

BATTAERY TOOLS

MITRE SAW

MITRE SAW

MITRE SAW

دورکن

دورکن

دورکن

  • دستگاه قطع کن (پروفیل بر ) 400 میلیمتر دینامی محک دستگاه قطع کن (پروفیل بر ) 400 میلیمتر دینامی محک
  • اره پروفیل بر 400 میلیمتر سه فاز محک اره پروفیل بر 400 میلیمتر سه فاز محک
  • اره نواری 180 میلیمتر محک اره نواری 180 میلیمتر محک
  • دستگاه قطع کن (پروفیل بر ) 355 میلیمتر حرفه ای محک دستگاه قطع کن (پروفیل بر ) 355 میلیمتر حرفه ای محک
  • اره گیربکسی (آب و صابون) 275 میلیمتر حرفه ای محک اره گیربکسی (آب و صابون) 275 میلیمتر حرفه ای محک